Visie op bodemdaling vastgesteld

18-12-2018 1516 keer bekeken

Provincie Utrecht heeft een visie ontwikkeld hoe zij ervoor gaat zorgen dat de jaarlijkse CO2-uitstoot in het veengebied per jaar met 25-30% is afgenomen in 2030. Ook de bodemdaling vermindert dan.

In 2050 is  een nog veel sterkere afname nodig vooral in de gebieden waar de problemen als gevolg van bodemdaling het meest urgent zijn. De visie borduurt voort op het landelijke klimaatakkoord over het beperken van broeikasgassen uit veengrond. Op 10 december 2018  hebben de Provinciale Staten van provincie Utrecht deze visie op bodemdaling vastgesteld.

Ambitie bebouwd gebied

De ambitie van de provincie  voor  bebouwd gebied is om nieuwe bebouwing en infrastructuur ‘bodemdalingsproof’ aan te leggen en bestaande bebouwing en infrastructuur duurzaam te herstellen zoals bijvoorbeeld in Kockengen gebeurt. Samen met belanghebbenden en met andere overheden gaat de provincie kijken welke gebieden het meest urgent zijn en welke mogelijkheden er liggen om de problemen aan te pakken.

Gebiedsplan

Een gebiedsplan voor bodemdaling komt na  2020, als provincie Utrecht de Omgevingsvisie vaststelt. In de  omgevingsvisie is sprake van een samenhangende opgave die per gebied kan verschillen.  De aanpak van bodemdaling kan namelijk niet los worden gezien van andere opgaven zoals verduurzaming van de landbouw,  klimaatverandering, behoud van landschap, recreatie en energietransitie. 

Utrecht-West

In vele projecten en processen onder leiding van de Gebiedscommissie Utrecht-West speelt bodemdaling een belangrijke rol. Met het programma Aanpak Veenweiden werkt de gebiedscommissie Utrecht-West aan de innovaties die deze ambitie mogelijk moeten maken.

Meer weten

Wilt u meer weten over de Visie Bodemdaling? Op de website van de provincie vindt u de conceptvisie Bodemdaling die 10 december 2018 is besproken.