Aanpak Veenweiden: gebied in beweging

November 22, 2019 1049 keer bekeken

De bodem in het veenweidegebied in het westen van onze provincie daalt. Dit zorgt voor een aantal grote uitdagingen. Op verzoek van de provincie Utrecht heeft de Gebiedscommissie Utrecht-West het programma Aanpak Veenweiden opgesteld en uitgevoerd. Binnen dit programma zijn ruim 20 innovatieve methodes en technieken getoetst, die kunnen bijdragen aan het afremmen van de bodemdaling en het verduurzamen van het watersysteem.

Utrecht heeft te maken met verzakkingen door de slappe bodem, uitstoot van CO2 door oxidatie van het veen en stijgende kosten voor waterbeheer. Met de experimenten wordt naar innovatieve oplossingen gezocht. Op die manier kan iedereen ook in de toekomst blijven genieten van het gebied en kunnen ondernemers een gezond bedrijf runnen. De provincie Utrecht heeft €3,5 miljoen beschikbaar gesteld voor de uitvoering.

Vier thema’s

In totaal zijn ruim 20 pilots (mede-)gefinancierd, verdeeld over vier thema’s. Binnen het thema 'Nieuwe watersystemen' is onderzoek gedaan naar nieuwe vormen van beheer van grond- en oppervlaktewater in de veenweiden, die helpen om de bodemdaling te beperken. Bij het thema ‘Nieuwe oplossingen voor infrastructuur en bebouwing’ is gekeken naar bouwmethodes die voorkomen dat de bodem verder zakt door het gewicht van de bouwwerken of de gevolgen van deze ‘zetting’ wegnemen.

De agrariër staat centraal binnen de thema’s ‘het nieuwe melkveebedrijf’ en ‘nieuwe verdienmodellen’. Er is gezocht naar aanpassingen in de bedrijfsvoering waarin een hoog waterpeil wordt toegepast. Door een hoger waterpeil oxideert de veenbodem minder snel. Het thema ‘Nieuwe verdienmodellen’ draaide om het zoeken naar nieuwe ideeën voor agrarisch grondgebruik. Denk daarbij aan andere gewassen die op een natte bodem kunnen worden toegepast en die nieuwe verdienmodellen kunnen vormen, zoals cranberry’s en lisdodden. Ook is er gekeken naar manieren om meststoffen op het boerenbedrijf efficiënter te benutten, zodat die niet in het water terechtkomen. Hierdoor verbetert de waterkwaliteit in het veengebied.

Rapportage

De pilots zijn uitgevoerd door diverse organisaties, met medewerking van bewoners en ondernemers uit het gebied. Het programma heeft het gebied echt bewogen om samen naar oplossingen te zoeken. Voor een deel wordt de kennis die de pilots hebben opgeleverd nu al toegepast. Een samenvatting van de pilots vindt u de uitgebreide rapportage. Die kunt u downloaden via www.utrecht-west.com/pilotsveenweiden. Daar vindt u ook een uitgebreid overzicht van alle pilots.

Brochure

Tijdens Veenomeen, het landelijk congres over bodemdaling, is op 21 november 2019 de brochure ‘Aanpak Veenweiden: gebied in beweging’ gepresenteerd. Deze brochure markeert de afronding van het programma en bevat een beknopte samenvatting in woord en beeld. U kunt de brochure bestellen door een e-mail te sturen naar info@utrecht-west.com.

Cookie settings