Bodem en water

Via innovatieve oplossingen willen we in Utrecht-West een duurzaam water- en bodemsysteem realiseren.

Afremmen bodemdaling en robuust watersysteem

Onze eerste opgave hiervoor is het afremmen van de bodemdaling en en het realiseren van een robuust watersysteem. Om dit mogelijk te maken, heeft het rijk Nota Ruimte Veenweidemiddelen beschikbaar gesteld. Deze zijn toegekend aan drie projecten:

1. Zegveld – Portengen
In project gaat het om watermaatregelen, hoogwatervoorzieningen langs  lintbebouwing en de aanleg van ecologische verbindingszones.

2. Groot Wilnis – Vinkeveen
Via een gebiedsproces werken partijen hier gezamenlijk aan het beperken van de  bodemdaling tot maximaal 6 mm per jaar, schoon water, veelzijdige natuur, vitale landbouw en weidse recreatie.

3. Maarsseveen – Westbroek
Dit beoogt met alle partijen de wateroverlast terug te dringen en de  kwaliteit van het Natura 2000-gebied Oostelijke Vechtplassen Utrecht te verbeteren.

Onderzoek naar innovatieve oplossingen voor het afremmen van bodemdaling en het realiseren van een duurzaam watersysteem wordt opgepakt via het provinciale programma Aanpak Veenweiden.

Schoner water

Voor schoner water, onze tweede opgave, willen we de uitvoering van de Kaderrichtlijn Water-maatregelen tot een succes maken. Dit doen we onder meer met drie zogeheten synergieprojecten: Ouwenaar/Haarrijn, Grecht en Maartensdijk.

Tegengaan van verdroging in natuurgebieden

Voor de derde opgave, het tegengaan van verdroging in natuurgebieden binnen het Nationale Natuurnetwerk Hoofdstructuur, zijn maatregelen op maat nodig. Het gaat hier om regelingen binnen Noorderpark / Bethunepolder, Botshol, de schraallanden langs de Meije én binnen het gebiedsproject De Wilnisse Bovenlanden.

Cookie settings