Natuur

Binnen Utrecht-West willen we de variatie aan planten en dieren in hun natuurlijke omgeving behouden en herstellen. De opgave die hiervoor ligt vanuit de overheid is het realiseren vanhet Natuurnetwerk Nederland.

Grond verwerven voor natuur

We verwerven tot en met het jaar 2021 grond in diverse aangewezen deelgebieden. In totaal gaat het om 1025 hectare. In de provincie Utrecht moet nog 4741 hectare aan bestaande en nieuwe natuur worden ingericht. Meer dan de helft hiervan ligt in Utrecht-West.

Groene Contour

Binnen de zogeheten Groene Contour liggen gebieden die belangrijk zijn voor het functioneren van het Natuurnetwerk Nederland maar er niet onder vallen. Op initiatief van gebiedspartijen lopen voor de Groene Contour een aantal cases. Te nemen maatregelen en acties voor de invulling van de Groene Contour liggen bij deze partijen. Op verzoek zal de Gebiedscommissie meedenken en faciliteren. Bijzondere aandacht heeft de Groene Contour bij de verbinding A2-Bethunepolder. Hier doen zich kansen voor om natuur, recreatie en waterberging te combineren.

Cookie settings