Jaarverslag 2021

Samen maken we de toekomst van Utrecht-West

Als Gebiedscommissie zagen wij de opgaven in het landelijk gebied de afgelopen periode enorm toenemen. Vanuit onze overtuiging dat de realisering van deze grote maatschappelijke opgaven alleen kunnen slagen als zij geënt zijn op gezond ondernemerschap in het gebied, is een gebiedsgerichte en integrale aanpak van groot belang.

De kern van deze aanpak zit in de vraag: ‘Hoe verweven we de opgaven en wensen met elkaar op een haalbare manier?’ Wij adviseren daarbij niet te streven naar een maximalisatie van de sectorale opgaven, maar naar het optimum te zoeken dat past bij de draaglast, draagkracht én het draagvlak in een gebied. Wij zijn ons ervan bewust dat deze aanpak het nodige vergt. Van provincie en gemeenten, terreinbeherende organisaties en de boerenondernemers. Onze advisering in bijvoorbeeld Waardassackerpolder en Botshol brengt aandachtspunten aan het licht, die van alle gebiedspartijen vereisen dat er nauw wordt samengewerkt. Deze samenwerking slaagt alleen als alle betrokken organisaties tijd en financiële ruimte willen en kunnen maken en in het benodigde instrumentarium is voorzien. Ons pleidooi als streekhouders voor een samenhangende aanpak en een luisterend oor voor alle perspectieven en ruimte voor de inbreng van onderaf – ook als die perspectieven wellicht niet goed met elkaar stroken – blijft daarom onverminderd.

Het verslag van onze werkzaamheden in 2021 bieden wij u graag aan.

Open hier het jaarverslag