Duurzame landbouw

Utrecht-West staat bekend om z’n grote agrarische bedrijvigheid. Het unieke landschap ontstond door de bewerking van het land, boeren en fruittelers zijn geworteld in de veenweiden. De landbouw is economisch gezien een factor van belang en gebruikt een groot deel van het grondoppervlak.

Deze boeren en fruittelers staan aan de basis van de omslag naar kringlooplandbouw en een klimaatvriendelijke bedrijfsvoering. De agrarische ondernemers hebben een belangrijke rol bij het bereiken van maatschappelijke doelen als nieuwe natuur, waterberging, of landschapsbeheer. Op veel plekken pakken de boeren de uitdagingen op, en dragen ze bij aan landschapsbeheer of verduurzamen ze hun energieverbruik. Deze veranderingen vragen innovaties, waarbij de agrarische ondernemers moeten kunnen beschikken over actuele kennis en ondersteuning. De gebied scouts van Utrecht-West brengen vragen, behoeften en nieuwe kennis bij elkaar. Vanuit de integrale Agenda Vitaal Platteland en de actualiteit rond het stikstofdossier, adviseren wij rond ideeën en mogelijkheden om innovaties op het boerenerf te krijgen, en landbouw en natuur met elkaar te combineren.

Stuurgroep Landbouw
Landbouw is een belangrijke levensader van Utrecht-West. De gebiedscommissie verstevigt het draagvlak en de betrokkenheid van het gebied Utrecht-West bij grote maatschappelijke opgaven in het landelijke gebied. De stuurgroep Landbouw vormt een belangrijke schakel en vertegenwoordigt de agrarische ondernemers. De leden zijn mensen uit de praktijk, die vanuit alle gemeenten en verschillende sectoren en invalshoeken hun mede-ondernemers vertegenwoordigen.

De leden van de Stuurgroep Landbouw

Meer informatie, bel met:

Praktijkverhalen

Programma Aanpak Veenweiden

Vanaf 2015 stimuleerde Gebiedscommissie Utrecht-West op verzoek van de…

Samenwerking

Veranderingen in het gebied vroegen om veel afstemming met de andere…

Lisdodde

De lisdodde, ook wel bekend als ‘rietsigaren’, is niet alleen…

Arno Peekel

procesbegeleiding | bodemkunde, energietransitie, samenwerking | 06 5201 8646