Gebiedscoöperatie Groot Wilnis Vinkenveen

De aanleiding voor de oprichting van de gebiedscoöperatie Groot Wilnis-Vinkeveen ligt wat verder terug in de tijd. In 2007 startte de Gebiedscommissie Utrecht-West in opdracht van de provincie Utrecht een samenwerking met verschillende gebiedspartijen zoals Staatsbosbeheer, Hoogheemraadschap Amstel, Gooi & Vecht, Agrarische Natuur- en Landschapsvereniging de Utrechtse Venen, LTO en de gemeenten. De partijen verklaarden dat zij zich gedurende de periode 2010-2020 zouden inzetten om het gebied te ontwikkelen volgens de lijnen die uitgewerkt zijn in het convenant Groot Wilnis - Vinkenveen.

Aanleiding voor dit gebiedsproces is de wens van de provincie Utrecht om in het gebied een robuuste natuurverbinding te realiseren tussen de Nieuwkoopse Plassen en de Vechtplassen via de polder Groot Wilnis – Vinkeveen in combinatie met een duurzaam watersysteem, minder bodemdaling, een vitale landbouw en weidse recreatie. In deze periode heeft er een grootschalige ruilverkaveling plaatsgevonden waarin ook de natuur zijn plek gekregen heeft. De deelnemende agrariërs konden hierdoor hun huiskavel verruimen en er kwam meer ruimte voor natuur en recreatie.

Het convenant Groot Wilnis-Vinkeveen heeft afgelopen jaren veel invloed gehad op het gebied. De gezamenlijke visie, opgesteld door alle gebiedspartijen en in samenwerking met de agrariërs, heeft zijn vruchten afgeworpen. Een groot deel van de gestelde doelen is behaald. In 2020 loopt het convenant af. De deelnemers van de coöperatie vinden het belangrijk dat alle partijen met elkaar blijven optrekken om de lijn die is uitgezet in het convenant verder te ontwikkelen. Samen met de agrariërs werken zij aan het behoud van de unieke landschapswaarden van het veenweidegebied en het toekomstbestendig maken van de landbouw voor de komende generaties.

Ons team hielp de oprichters van de gebiedscoöperatie bij de ontwikkeling van hun plannen. 

Bezoek de site

Praktijkverhalen

Trekpontje

Lekker grote of juist kleine ronden wandelen en fietsen. Met meer dan…

Natuurontwikkeling Marickenland

De polder Groot-Mijdrecht krijgt een uniek natuurgebied: Marickenland.…

Programma Aanpak Veenweiden

Vanaf 2015 stimuleerde Gebiedscommissie Utrecht-West op verzoek van de…

Damhekken

De langgerekte weiden, de honderden slootjes en de markante damhekken.…

Meer informatie, bel met:

Attie Kuiken

directeur | gebiedsontwikkeling, buitengebied, CO2 | 06 1381 1063