LEADER

Het subsidieprogramma LEADER zoekt slimme ideeën die de stad en het platteland nader tot elkaar brengen. Heb je een innovatief projectidee dat hier een impuls aan geeft? Met als thema voedsel van dichtbij, plek voor pioniers, eigen ketens en kringlopen of verduurzaming van dorp of streek? En heb je daar een financiële bijdrage voor nodig? Of kun je wat meedenkkracht van de LEADER Aanjaaggroep gebruiken?

Bekijk of je dat je in aanmerking komt voor een LEADER-subsidie* en/of neem contact op met één van de LEADER-coördinatoren.
 

Plek voor pioniers | eigen ketens en kringlopen
| verduurzaming dorp of streek | voedsel van dichtbij

Plek voor pioniers en sociale innovatie
Hoe maak je op een innovatieve manier de streek zichtbaar, of krijg je een streek in beweging? LEADER steunt vernieuwende broedplaatsen voor ondernemende inwoners. In het bijzonder op het gebied van gezondheid, dorpsvernieuwing, maakindustrie, erfgoed, agrotoerisme en waterbeheer.

Eigen ketens en kringlopen en verduurzaming dorp of streek
Hoe komen we tot een meer circulaire economie? Korte integrale kringlopen dragen daar aan bij, van een consumptie-economie naar een circulaire economie. We richten ons op vernieuwende, gezamenlijke initiatieven die ketens en/of kringlopen verbeteren en/of de verduurzaming van dorp of streek tot doel hebben.

Voedsel van dichtbij
Voor een betere verbinding tussen producent en consument, steunen we projecten die logistiek en distributie van voedsel van dichtbij verbeteren, en/of die producten en productie van voedsel van dichtbij bij de consumenten bekender maken.

Beoordeling van aanvraag LEADER-subsidie
Inwoners, organisaties, ondernemers en overheden kunnen een LEADER-bijdrage aanvragen. Bij de beoordeling van een projectplan kijkt LEADER naar vernieuwing, initiatief van onderop, draagvlak, meerwaarde voor Utrecht-West, samenwerking, kennisdeling, haalbaarheid en de opbrengst voor het gebied.

LEADER-gebied Weidse Veenweiden of Polders met Waarden
Het LEADER-gebied Weidse Veenweiden omvat de gemeenten De Ronde Venen, Stichtse Vecht, Woerden, Oudewater, Lopik, Montfoort, IJsselstein, Nieuwegein, Utrecht (westelijke stadsrand) en de voormalige gemeente Vianen, nu onderdeel van de gemeente Vijfheerenlanden. Het overige deel van de gemeente Vijfheerenlanden valt onder het LEADER-gebied Polders met Waarden.

Dus heb je een projectidee waar het platteland van Utrecht-West wat aan heeft, lees dan op de websites van LEADER Weidse Veenweiden
en LEADER Polders met Waarden meer informatie over LEADER, de doelen en selectiecriteria voor een subsidieaanvraag bij LEADER. Wordt jouw projectidee goedgekeurd, dan ontvang je een eenmalige subsidie vanuit het LEADER-programma.

Contact LEADER coördinatoren?
Wil je een projectidee voorleggen of heb je andere vragen, neem dan contact op met de LEADER-coördinator in jouw gebied:

LEADER Weidse Veenweiden
Marianne Breedijk (coördinator), ajg@leaderweidseveenweiden.nl, 06-22 56 63 81

LEADER Polders met Waarden
Marieke Kok (coördinator), marieke@knowwhy.nl, 06-39454797

Leader_WVW_logos.png

Praktijkverhalen