Hoe werkt Utrecht-West?

Wij werken met de streekhouders* samen aan het Utrecht-West van de toekomst. Aantrekkelijk voor bewoners, ondernemers en de mensen die er zo graag hun vrije tijd doorbrengen. Als Stichting gebiedsontwikkeling Utrecht-West kiezen wij voor een integrale, gebiedsgerichte aanpak, die bijdraagt aan een levendig en toekomstbestendig platteland. Wij verbinden, jagen aan en adviseren over de ontwikkeling van het gebied. De ambities van de mensen die er wonen en werken staan centraal.

Waarom een gebiedscommissie?

De gebiedscommissie vormt in het westelijke deel van de provincie Utrecht een schakel tussen burgers, boeren en bestuurders. Wij brengen de werelden van alledag en bestuur bij elkaar. Wij adviseren de provincie rond vraagstukken die invloed hebben op het wonen en werken in het gebied. Vraagstukken die ontstaan door de verandering van het klimaat, of vanwege maatschappelijke ontwikkelingen. Wij adviseren ook naar aanleiding van een vraag van inwoners of ondernemers in Utrecht-West.

De veenweiden vragen om aandacht vanwege de bodemdaling en de uitstoot van CO2. Ook het water, de landbouw, de opwek van energie, het klimaat en de levendigheid op het platteland, zijn belangrijk voor de toekomst van het gebied. Veel van deze onderwerpen hebben ook met elkaar te maken. Daarom streven wij ernaar om vraagstukken te combineren bij een nieuwe ontwikkeling in het gebied. 

Wij bestaan sinds 2012, toen vanuit de provincie de AVP-gebiedscommissie Utrecht-West werd ingesteld. Kortgezegd Utrecht-West. 

Aanpak
Wij begeven ons in het gebied, kennen de mensen, weten wat er speelt. De inbreng vanuit de ondernemers en de inwoners van het gebied, vormt de basis van onze adviezen. Wij luisteren. Met onze kennis en ervaring helpen wij burgers en boeren. Door ambities en hindernissen te identificeren, ideeën aan te jagen en te vertalen naar praktische en slimme plannen voor de toekomst van Utrecht-West. Onze aanpak is dus gebiedsgericht en integraal. Wij brengen de invalshoeken van de verschillende streekhouders bij elkaar en werken aan samenhangende adviezen. Adviezen waar - door onze werkwijze - daadwerkelijk draagvlak voor is.

Jaarplan 2021

Gebiedscommissie
De commissie bestaat uit vertegenwoordigers van gemeenten en waterschappen, en landbouw-, terreinbeherende - en maatschappelijke organisaties. De commissie werkt op basis van ideeën en meningen uit het gebied en werkt aan draagvlak in de streek voor de realisering van de opgaven van provincie en gebiedspartijen.

De leden van de gebiedscommissie


Programmabureau
Ons operationele specialistenteam in het programmabureau Utrecht-West, ondersteunt de gebiedscommissie bij het opstellen van de adviezen. De inbreng van de streekhouders organiseren wij op verschillende manieren. Per advies zoeken wij de mensen bij elkaar die nodig zijn om een gedragen advies samen te stellen. Zo werken we bijvoorbeeld ook via stuurgroepen.

Wie vormen het team?
 

Stuurgroep Landbouw
Landbouw is een belangrijke economische factor in het gebied. De stuurgroep Landbouw vertegenwoordigt agrarische ondernemers in het gebied. De leden zijn mensen uit de praktijk, die vanuit alle gemeenten en verschillende sectoren en invalshoeken hun mede-ondernemers vertegenwoordigen.

De leden van de Stuurgroep Landbouw

We weten dat er veel ontwikkelingen zijn op het boerenerf, dus hebben we – naast de stuurgroep - graag contact met agrarisch ondernemers. Heb je een vraag of idee? Vragen zijn er om gesteld te worden. Neem gerust contact op met ons.

Inwoners
Het team is er ook voor de vragen en de ideeën vanuit de inwoners van Utrecht-West en vormt zo ook voor hen de brug tussen de wereld van het beleid en de wereld van alledag. Inwoners kunnen rechtstreeks met Utrecht-West contact opnemen. Wij kijken hoe we ook hun ideeën verder kunnen brengen.

Wat doet de provincie met de adviezen?
Gedeputeerde Staten laten zich vanuit verschillende gremia over de diverse onderwerpen adviseren. Besluitvorming is politiek, dat kan betekenen dat Gedeputeerde Staten adviezen aannemen, maar ze kunnen ze ook verwerpen. Wij zijn van mening dat onze gedragen adviezen van waarde zijn, omdat ze in samenspraak met streekhouders tot stand zijn gekomen. En met één gedeeld belang: een levendig platteland, nu en voor de generaties die komen.

Recente adviezen:

- Stikstof, d.d. 14 april 2020

Heb je vragen?
Of wil je meer weten over samenwerken met de provincie, gemeenten, Staatsbosbeheer andere streekhouders. Of over regelingen en subsidies? Wij weten dat veel veranderingen in het gebied beginnen op het boerenerf. Neem dus gerust contact met ons op. Zodat jij je bedrijf klaar kunt maken voor de volgende generatie. Ontdek jouw mogelijkheden. We starten met jouw ambities.

een advies vanuit Utrecht-West is een advies met draagvlak

*Streekhouders
Iedereen die van de streek houdt, een belang heeft, maar verder wil kijken en die zich bij het gebied betrokken voelt. Als mens of vanuit je werk.

Plan een keukentafelgesprek

of bel direct met iemand van ons team:

Team

Job van Amerom

directeur | 06 2112 4590

Henk Helming

grondbeleid en gebiedsontwikkeling | 06 1860 9463

Ienze Koekkoek

procesbegeleider landelijk gebied | 06 1059 6549

Attie Kuiken

gebiedsontwikkeling, buitengebied, CO2 | 06 1381 1063

Ragnhild Scheifes

duurzame energie, gebiedsontwikkeling, participatie | 06 3874 1787