Hoe werkt Utrecht-West?

In het westelijke deel van de provincie Utrecht is in meerdere gebieden het gesprek over de realisering van maatschappelijke doelen al geruime tijd gaande. In deze gebiedsprocessen zoekt Utrecht-West vanuit een onafhankelijke positie de verbinding met de boerenondernemers en inwoners van een gebied, en onderzoekt de Gebiedscommissie waar de energie zit om de duurzame ontwikkeling van het landelijk
gebied op te pakken.

De Gebiedscommissie opereert onafhankelijk en stoelt op de gedachte dat het (maatschappelijk) ondernemerschap in het gebied, de motor is van de realisatie. Heldere doelen, middelen en handelingsperspectief zijn nodig, maar het is de kracht van de samenwerking en het draagvlak die gaat bepalen hoe het landelijk gebied van de toekomst vorm krijgt en hoe snel dit zal gaan. Utrecht-West bouwt aan vertrouwen in het gebied en vervult een verbindende rol tussen ideeën van onderaf en doelen vanuit de overheid. In onze integrale en bottom up benadering werken wij in de gebiedsprocessen altijd aan meerdere
onderwerpen tegelijk.

Aanpak
Utrecht-West kijkt integraal naar alle opgaven, wensen en doelen binnen een gebied. Ieder gebied heeft zijn eigen specifieke maatschappelijke opgaven, en benoemt een eigen prioriteit, als bijvoorbeeld de bereikbaarheid. Dit wordt door Utrecht-West in beeld gebracht in een gebiedsrozet. Hiermee wordt zichtbaar waar de mogelijkheden en de moeilijkheden zitten in een gebied, kortom wat de gebiedswaarde is. Een gedeeld beeld helpt om tot een opwaartse dynamiek te komen.

Gebiedsrozet met foto.pngVan sectorale maximalisatie naar gebiedsoptimum
De centrale vraag is hoe de gebiedswaarde geoptimaliseerd kan worden.
Het is niet mogelijk om op alle assen te maximaliseren. Resultaat op de
ene as staat resultaat op een andere as soms in de weg. Door de samenhang te bekijken, brengt Utrecht-West met de polders en gebiedspartners in beeld hoe én de vitaliteit van het gebied wordt versterkt én hoe er tegemoet kan worden gekomen aan de maatschappelijke doelstellingen. Door de verschillende perspectieven op gebiedswaarde op tafel te leggen, kan
worden gezocht naar een optimalisatie.De gebiedswaarde is als het ware
de optelsom van de veranderingen die worden aangebracht.

Dit wordt samengebracht in een gebiedsaanbod en uitgebracht als advies
aan de provincie. In het proces om te komen tot een gebiedsaanbod zijn
behalve de inwoners van een gebied ook de overige belanghebbenden (gebiedspartners) en de provincie Utrecht betrokken. Afstemming en oordeelsvorming vindt plaats in bestuurlijke begeleidingsgroepen
waarbij doorgaans naast de overheden ook een vertegenwoordiger van boerenondernemers deelneemt. Op deze wijze is een gebiedsaanbod een
afgewogen en gedragen aanbod waarnaar vanuit de diverse invalshoeken is
gekeken en gebouwd.​​​​​​​

Waarom een gebiedscommissie?
De gebiedscommissie vormt in het westelijke deel van de provincie Utrecht een schakel tussen burgers, boeren en bestuurders. Wij brengen de werelden van alledag en bestuur bij elkaar. Wij adviseren de provincie rond vraagstukken die invloed hebben op het wonen en werken in het gebied. Vraagstukken die ontstaan door de verandering van het klimaat, of vanwege maatschappelijke ontwikkelingen. Wij adviseren ook naar aanleiding van een vraag van inwoners of ondernemers in Utrecht-West.

De veenweiden vragen om aandacht vanwege de bodemdaling en de uitstoot van CO2. Ook het water, de landbouw, de opwek van energie, het klimaat en de levendigheid op het platteland, zijn belangrijk voor de toekomst van het gebied. Veel van deze onderwerpen hebben ook met elkaar te maken. Daarom streven wij ernaar om vraagstukken te combineren bij een nieuwe ontwikkeling in het gebied. 

Wij bestaan sinds 2012, toen vanuit de provincie de AVP-gebiedscommissie Utrecht-West werd ingesteld. Kortgezegd Utrecht-West. ​​​​​​​


De leden
De commissie bestaat uit vertegenwoordigers van gemeenten en waterschappen, en landbouw-, terreinbeherende - en maatschappelijke organisaties. De commissie werkt op basis van ideeën en meningen uit het gebied en werkt aan draagvlak in de streek voor de realisering van de opgaven van provincie en gebiedspartijen.

De leden van de gebiedscommissie


Programmabureau
Ons operationele specialistenteam in het programmabureau Utrecht-West, ondersteunt de gebiedscommissie bij het opstellen van de adviezen. De inbreng van de streekhouders organiseren wij op verschillende manieren. Per advies zoeken wij de mensen bij elkaar die nodig zijn om een gedragen advies samen te stellen. Zo werken we bijvoorbeeld ook via stuurgroepen.

Wie vormen het team?
 

Stuurgroep Landbouw
Landbouw is een belangrijke economische factor in het gebied. De stuurgroep Landbouw vertegenwoordigt agrarische ondernemers in het gebied. De leden zijn mensen uit de praktijk, die vanuit alle gemeenten en verschillende sectoren en invalshoeken hun mede-ondernemers vertegenwoordigen.

De leden van de Stuurgroep Landbouw

We weten dat er veel ontwikkelingen zijn op het boerenerf, dus hebben we – naast de stuurgroep - graag contact met agrarisch ondernemers. Heb je een vraag of idee? Vragen zijn er om gesteld te worden. Neem gerust contact op met ons.

Inwoners
Het team is er ook voor de vragen en de ideeën vanuit de inwoners van Utrecht-West en vormt zo ook voor hen de brug tussen de wereld van het beleid en de wereld van alledag. Inwoners kunnen rechtstreeks met Utrecht-West contact opnemen. Wij kijken hoe we ook hun ideeën verder kunnen brengen.

Wat doet de provincie met de adviezen?
Gedeputeerde Staten laten zich vanuit verschillende gremia over de diverse onderwerpen adviseren. Besluitvorming is politiek, dat kan betekenen dat Gedeputeerde Staten adviezen aannemen, maar ze kunnen ze ook verwerpen. Wij zijn van mening dat onze gedragen adviezen van waarde zijn, omdat ze in samenspraak met streekhouders tot stand zijn gekomen. En met één gedeeld belang: een levendig platteland, nu en voor de generaties die komen.

Heb je vragen?
Of wil je meer weten over samenwerken met de provincie, gemeenten, Staatsbosbeheer andere streekhouders. Of over regelingen en subsidies? Wij weten dat veel veranderingen in het gebied beginnen op het boerenerf. Neem dus gerust contact met ons op. Zodat jij je bedrijf klaar kunt maken voor de volgende generatie. Ontdek jouw mogelijkheden. We starten met jouw ambities.

*Streekhouders
Iedereen die van de streek houdt, een belang heeft, maar verder wil kijken en die zich bij het gebied betrokken voelt. Als mens of vanuit je werk.

Plan een keukentafelgesprek

of bel direct met iemand van ons team:

Team

Attie Kuiken

directeur | gebiedsontwikkeling, buitengebied, CO2 | 06 1381 1063

Harmen Pelgrum

programma secretaris | 06 8399 5350

Arno Peekel

procesbegeleiding | bodemkunde, energietransitie, samenwerking | 06 5201 8646

Henk Helming

grondbeleid en gebiedsontwikkeling | 06 1860 9463

Ragnhild Scheifes

duurzame energie, gebiedsontwikkeling, participatie | 06 3874 1787