Convenant Groot Wilnis-Vinkeveen

Een gebied als Groot Wilnis – Vinkeveen is een geweldig voorbeeld van een oer-Hollands veenweidelandschap. Met bijzondere weidevogels, sloten tot aan de horizon en koeien in de wei. Een cultuurlandschap, door mensenhanden gemaakt. Op veel plaatsen is de geschiedenis nog zichtbaar. 
 
De afgelopen 10 jaren is veel gedaan om dit unieke veenweidelandschap te behouden en verder te ontwikkelen. Het is een mooi voorbeeld van het werk van de gebiedscommissie Utrecht-West en het programmabureau, en illustreert hoe we als partijen die betrokken zijn bij dit gebied, met elkaar invulling geven aan de Agenda Vitaal Platteland van de Provincie Utrecht.

Zelf aan de slag

Het vertrekpunt, het Gebiedsconvenant Groot Wilnis - Vinkeveen
Tien samenwerkende gebiedspartijen sloegen in 2010 de handen ineen. De aandacht ging uit naar het beperken van de veenbodemdaling, en het ontwikkelen van landbouw, natuur, water en recreatie. Bij al deze onderwerpen keken we ook naar de onderlinge samenhang. Deze integrale benadering en de afspraak er 10 jaar voor uit te trekken, boden bij uitstek kansen om aan alle functies en belangen recht te doen. Het uitgangspunt daarbij: als je mee gaat doen, dan doe je dat op basis van vrijwilligheid.

De deelnemers:

  • Agrarische Natuur- en Landschapsvereniging De Utrechtse Venen
  • Gebiedscommissie de Venen (voorloper van het Programmabureau Utrecht-West)
  • Vertegenwoordiger LTO in Gebiedscommissie de Venen
  • Gemeente Breukelen
  • Natuur en Milieufederatie Utrecht
  • Gemeente De Ronde Venen
  • Recreatieschap Vinkeveense Plassen
  • Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht
  • Staatsbosbeheer Regio West
  • Provincie Utrecht

Impuls
Deze impuls aan het gebied inspireerde ook de inwoners. Terwijl het baggerwerk vorderde en de slootkanten natuurlijke oevers kregen, namen boeren delen van het natuurbeheer onder hun hoede. Het Bellopad verbindt over een oud spoor Mijdrecht met Abcoude, en een extra oversteekpunt met een trekpontje maakt het voor wandelaars of fietsers veel makkelijker om verschillende rondjes te maken. Zo geven grote ingrepen en ogenschijnlijk kleine ideeën, nieuwe energie aan een gebied dat wat extra aandacht verdiende.

Wat deden we zoal?

Trekpontje

Lekker grote of juist kleine ronden wandelen en fietsen. Met meer dan…

Damhekken

De langgerekte weiden, de honderden slootjes en de markante damhekken.…

Demmerik

In de ‘wetlands’ van natuurreservaat Demmerik zijn de ooit steile…