Programma Aanpak Veenweiden

Vanaf 2015 stimuleerde Gebiedscommissie Utrecht-West op verzoek van de provincie Utrecht projecten die bijdragen aan het afremmen van bodemdaling en een duurzaam watersysteem. Dit integraal aangepakte programma liep eind 2019 af en had als focus de ontwikkeling van kennis rond de noodzakelijke veranderingen.

In het rapport Aanpak Veenweiden: Gebied in beweging, zijn alle pilots en resultaten gebundeld. De evaluatie vindt van het programma vindt op dit moment plaats en er wordt nagedacht over het vervolg.

Praktijkverhalen

Een hoger grondwaterpeil

Permanent het waterpeil verhogen? De voordelen lijken voor de hand te…

Meer informatie, bel met:

Arno Peekel

procesbegeleiding | bodemkunde, energietransitie, samenwerking | 06 5201 8646