Bodem en water

De markante veenweidegronden in Utrecht-West staan onder druk. De klimaatverandering heeft grote impact. Is het veen te droog, dan klinkt de bodem in, daalt het maaiveld verder onder de zeespiegel en ontstaat er extra uitstoot van broeikasgassen. Is de veenweide te nat, dan kan de boer niet aan het werk. De maatschappelijke kosten van de bodemdaling en de slappe bodem nemen langzaam maar zeker toe. 

Het werk aan de waterhuishouding, het onderhoud aan de wegen en de bescherming van gebouwen en huizen tegen paalrot, worden steeds moeilijker en duurder. Deze knelpunten vragen om innovaties in de landbouw, het waterbeheer, de infrastructuur en de bebouwing, en een afgewogen balans tussen wat nodig en mogelijk is. De gebied scouts van Utrecht-West hebben ieder hun eigen specialisme en zijn inhoudelijk goed op de hoogte. Vanuit deze kennis spreken we met de mensen in het gebied. 

We zien de tegenstellingen, we herkennen ook de ambities van boeren en bestuurders. We brengen dit samen en combineren informatie uit onderzoek, kennis van het gebied en hebben oog voor de verschillende belangen. Zo komen we tot innovatieve en resultaatgerichte adviezen.

Veengrond als COpakhuis
3% van het wereldoppervlak bestaat uit veengronden. Deze veengronden - zoals in de veenweidengebieden in Utrecht-West - houden samen 3x meer CO2 vast dan alle bossen op aarde bij elkaar. Bossen beslaan samen zo’n 30% van het aardoppervlak. Door bodemdaling komt CO2 vrij.

Belangrijkste aandachtspunten:

Het afremmen van de bodemdaling en de ontwikkeling van een robuust bodemsysteem
Schoner water
Het tegengaan van verdroging

Meer informatie, bel met:

Attie Kuiken

directeur | gebiedsontwikkeling, buitengebied, CO2 | 06 1381 1063

Praktijkverhalen

Natuurontwikkeling Marickenland

De polder Groot-Mijdrecht krijgt een uniek natuurgebied: Marickenland. De komende jaren verandert…

Demmerik

In de ‘wetlands’ van natuurreservaat Demmerik zijn de ooit steile slootkanten…

Damhekken

De langgerekte weiden, de honderden slootjes en de markante damhekken. Iedereen die het gebied…

Convenant Groot Wilnis-Vinkeveen

Een gebied als Groot Wilnis-Vinkeveen is een geweldig voorbeeld van een oer-Hollands…

Samenwerking

Veranderingen in het gebied vroegen om veel afstemming met de andere streekhouders. Zo maakten…

Trekpontje

Lekker grote of juist kleine ronden wandelen en fietsen. Met meer dan genoeg ruimte om je heen, even…

Lisdodde

De lisdodde, ook wel bekend als ‘rietsigaren’, is niet alleen decoratief, lisdodden vervullen een…