Demmerik

In de ‘wetlands’ van natuurreservaat Demmerik zijn de ooit steile slootkanten verdwenen, het land gaat geleidelijk in water over. Het gebied is zo bedacht om weidevogels en steltlopers zich er thuis te laten voelen. Denk aan de grutto, tureluur, kievit, watersnip, scholekster of de kemphaan en op hoge poten de reiger, kluut en lepelaar. Op warme dagen zoemt het er van de insecten en libellen als de groene glazenmaker. En als je goed kijkt zie je kikkers, padden, de waterspitsmuis of de dwergmuis.
 
Met het gevarieerde grasland en de rijkdom aan insecten en begroeiing, biedt natuurreservaat Demmerik de vogels een plek om voedsel te verzamelen en te komen broeden.
 
Om de polder haar open karakter terug te geven zijn bomen gekapt en tientallen kilometers sloot uitgebaggerd. Het water stroomt weer, wat de kwaliteit van het water ten goede komt. Omdat het waterpeil niet altijd vanzelf op orde is, gebruikt Staatsbosbeheer een klein watermolentje. Buiten het broedseizoen, dat loopt van 15 maart tot half juli, mag je als wandelaar of vogelliefhebber (zonder hond…) het gebied in. Vanachter het vogelkijkscherm zijn de vogels in alle rust te bekijken. De ingang is bij de Spoorbaan in Vinkeveen.
 
Onderdeel van een groter geheel
Natuurreservaat Demmerik is een belangrijke verbindingszone in het Natuur Netwerk Nederland. Het gebied staat in het noorden in verbinding met de Vinkeveense Plassen. Langs de drukke verkeerswegen A2 en N212 zijn natuurbruggen ingericht. Op deze manier is een samenhangend netwerk ontstaan tussen verschillende natuurgebieden in de streek. Een netwerk dat essentieel is voor het behoud van diverse planten en diersoorten, zoals ook de otter.

Samenwerking met de agrarische ondernemers
Aan de oost- en zuidzijde dragen agrariërs een steentje bij door aan weidevogelbeheer en particulier natuurbeheer te doen. Omdat deze boeren nagenoeg ‘planet-proof’ hun melk produceren, ontvangen zij tegenwoordig een betere prijs voor hun melk. 
 
Najaar 2018 is de herinrichting van het reservaat afgerond. Het vernieuwde reservaat is op donderdag 13 maart 2019 officieel overgedragen aan Staatsbosbeheer. Staatsbosbeheer gaat het gebied verder beheren en ontwikkelen. De natuur is nu in ontwikkeling, maar vraagt ook onderhoud. Op dit moment werken we samen met de omliggende boerenbedrijven, en zoeken we naar wegen naar een natuurinclusievere bedrijfsvoering.

Gebiedsconvenant 
De aanleg van de Natuurreservaat Demmerik komt voort uit het Gebiedsconvenant Groot Wilnis-Vinkeveen. Tien samenwerkende gebiedspartijen sloegen in 2010 de handen ineen om het veenweidelandschap van Groot Wilnis-Vinkeveen te behouden en verder te ontwikkelen. 
Weidse recreatie is een van de doelen.
 
Agenda Vitaal Platteland
Convenant Groot Wilnis-Vinkeveen is onderdeel van de Agenda Vitaal Platteland van provincie Utrecht. De provincie werkt aan een krachtig en vitaal landelijk gebied, met een goede balans tussen natuur, landbouw, water, cultuurhistorie, landschap en recreatie. Waar iedereen nu, maar ook in de toekomst van kan genieten en waar ondernemers blijvend een gezond bedrijf kunnen runnen. De Agenda Vitaal Platteland (AVP) is daarbij een belangrijk middel.